Licenční podmnínky

LICENČNÍ SMLOUVA

(EULA – End User License Agreement)

PRO SOFTWAROVÉ PRODUKTY PATRIOT® WELDING PROCESS

UPOZORNĚNÍ: Softwarové produkty PATRIOT® společnosti dataPartner s.r.o. jsou chráněny autorským právem a know-how v nich obsažené tvoří součást obchodního tajemství společnosti dataPartner s.r.o. Rozmnožování, instalace a užití softwarových produktů dataPartner s.r.o. bez udělení licence je protizákonné! Zakázáno je i odstranění nebo změna elektronické informace o identifikaci práv jako odstranění kódu, copyrightové výhrady atd., jakož i rozšiřování rozmnoženin Software dataPartner s.r.o., u nichž byla tato informace odstraněna nebo pozměněna.

LICENČNÍ PODMÍNKY

mezi Poskytovatelem:

dataPartner s.r.o., IČ: 25178636, se sídlem Senovážné 241/15, České Budějovice, OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích ode dne 1. 7. 1998, oddíl C, vložka 8081 (dále jen Poskytovatel)

a Nabyvatelem.

I. POJMY A NÁZVOSLOVÍ

Nabyvatel:  nabyvatel licence, koncový uživatel Software, právnická osoba, podnikající nebo nepodnikající fyzická osoba oprávněná k užívání Software  na základě zaplacení ceny licence a odsouhlasení licenčních podmínek

Software:  softwarový produkt s obchodním názvem „Patriot Welding Process“ pro jakoukoli edici, verzi a modifikaci

Licence: právo užívat Software

Licenční klíč: jedinečný identifikační kód přidělený Poskytovatelem pro instalaci a provozování Software

Krabicový prodej: prodej software prostřednictvím Distributora nebo Poskytovatele na nosiči dat nebo stažením programu z internetových stránek Poskytovatele

Aktualizace: instalace novějšího vydání SW

Distributor: zprostředkuje prodej Software a získání licence, seznam oprávněných Distributorů je uveden na www.weldingprocess.cz

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.  Podmínkou legálního užití Software je zaplacení ceny licence a akceptace těchto licenčních podmínek.

2.  Před zakoupením softwarového produktu je Nabyvatel povinen si pozorně prostudovat dokumentaci, která stanoví popis a funkce Software, seznámit s ceníkem a obsahem jednotlivých edic, verzí a služeb Poskytovatele. Funkcionality Software detailně zjistí prostřednictvím zkušební verze Software. Licenční podmínky jsou veřejně přístupné na www.weldingprocess.cz.

3.  Informační povinnost Poskytovatele nebo o Distributora ve smyslu informování Nabyvatele o podmínkách této licence je splněna před zakoupením Software volnou přístupností těchto Licenčních podmínek z výše uvedených internetových stránek Poskytovatele, dále je na vyžádání před uzavřením obchodního vztahu poskytne Poskytovatel nebo Distributor.

4.  Nepřečtení licenčního ujednání před zakoupením produktu Nabyvatelem, nezakládá právo na vrácení Software z důvodu nesplnění informační povinnosti Poskytovatelem nebo Distributorem.

5.  Pokud s licenčními podmínkami Nabyvatel nesouhlasí, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Poskytovateli nebo Distributorovi. Nesmí dále aktivovat a instalovat Software, neprodleně, nejpozději však do 15 dnů od zakoupení Software, je povinen vrátit datový nosič se Software Distributorovi nebo Poskytovateli a odstranit Software z veškerého hardware a nosičů dat. Licenční smlouva je tím zrušena a Poskytovatel vrátí zaplacenou cenu s odečtem manipulačních poplatků a případných prokazatelně vzniklých nákladů.

6.  Software lze získat formou krabicového prodeje nebo na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem, jejíž součástí je i instalace Software.

III. SPECIFIKACE SOFTWARU

1.  Softwarový produkt s obchodním názvem „Patriot Welding Process“ (dále jen Software) je program určený pro řízení, projektování, dokladování, evidenci, generování a archivaci údajů potřebných pro vedení svařovacích procesů v souladu s platnými předpisy a normami – souhrnně pro řízení svařovacích procesů.

2.  Poskytovatel prohlašuje, že k Software má plné oprávnění vykonávat autorská majetková práva, má oprávnění k jeho licencování a že Software je bez právních vad.

3.  Minimální systémové požadavky jsou uvedeny na www.weldingprocess.cz. Nabyvatel licence je povinen instalovat Software na hardware, který splňuje systémové a hardwarové požadavky uvedené www.weldingprocess.cz a v dokumentaci k Softwaru. Nabyvatel je povinen jakékoliv změny hardwaru či operačního systému činit v souladu s uvedenými systémovými a hardwarovými požadavky, respektive po předchozím písemném souhlasu Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za vady a škodu způsobené porušením těchto povinností uživatelem a uživatel bere na vědomí, že tímto porušením může být omezena či ohrožena funkcionalita Software a je vyloučeno uplatnění záruky na Software.

IV. ÚČEL POSKYTNUTÍ LICENCE K SOFTWARU

1.  Licence je udělena za účelem užití Software pro potřeby Nabyvatele v oblasti řízení svařovacích procesů vykonávaných nebo projektovaných Nabyvatelem. Licence je poskytnuta bez možnosti využívání třetími osobami a jejího dalšího šíření.

V. VZNIK, ROZSAH A DOBA TRVÁNÍ LICENCE

1.  Tímto Poskytovatel uděluje Nabyvateli nevýhradní licenci – právo užívat Software – v rozsahu (s omezením použití), který je stanoven druhem zakoupeného produktu – edicí, jednouživatelskou, víceuživatelskou nebo síťovou verzí a případně stanoveným maximálním počtem WPQR.

2.  Rozsahy licencí pro jednotlivé produkty Software (edice, verze, modifikace, maximální počty WPQR) jsou popsány v aktuálním ceníku, který má Nabyvatel licence k dispozici v tištěné nebo elektronické podobě. S rozsahem jím vybraného konkrétního produktu tím i s rozsahem licence se seznámil, je mu jasný a rozumí mu.

3.  Zvláštním případem co do rozsahu a času je bezúplatné udělení licence ke zkušební verzi Software. Zkušební verzi Software si Nabyvatel může vyžádat u Poskytovatele. Licenční klíč ke zkušební verzi je časově omezen. Zkušební verze Software slouží výhradně k detailnímu odzkoušení Software Nabyvatelem a seznámení se s jeho funkcemi před zakoupením Software, ostatní licenční podmínky platí přiměřeně.

4.  Licence k Software (s výjimkou zkušební verze) se poskytuje na dobu neomezenou.

5.   Územní rozsah licence není sjednán.

6.  Udělení licence vznikne odsouhlasením licenčních podmínek a zaplacením ceny za licenci na účet Poskytovatele, a to okamžikem, který nastal později.

7.  Uzavření licenční smlouvy a získání licence po úplném zaplacení produktu je možné níže uvedenými způsoby, a to vždy tím, který nastane jako první:

a)  uzavřením písemné licenční smlouvy s Poskytovatelem nebo Distributorem licence, v níž je výslovně uvedeno, že Poskytovatel Nabyvatel poskytuje licenci, tyto licenční podmínky jsou pak nedílnou přílohou smlouvy

b)  uzavřením licenční smlouvy formou odsouhlasení licenčních podmínek Nabyvatelem při instalaci Softwaru získaného koupí na nosiči dat nebo stažením z internetových stránek Poskytovatele licence.

Obě tyto formy uzavření licenční smlouvy jsou považovány za písemné uzavření licenční smlouvy.

VI. ODMĚNA ZA LICENCI

1.  Odměna za licenci je stanovena jako jednorázová podle aktuálního ceníku Poskytovatele. Ceny jsou určeny v závislosti na typu zakoupené edice, uživatelské verzi a případně maximálním počtu WPQR. Odměna zahrnuje celý rozsah licence v aktuální verzi.

2.  Cena za zakoupení Software je cenou licence na celou dobu trvání licence.

3.  Součástí odměny za licenci není úhrada servisních služeb, které Poskytovatel poskytuje na základě zvláštní servisní smlouvy.

VII. OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI NABYVATELE LICENCE

1.  Nabyvatel se odsouhlasením licenčních podmínek zavazuje, že podmínky udělené licence bezvýhradně dodrží, s udělenou licencí souhlasí, podmínkám rozumí, přijímá je a prohlašuje, že bude postupovat ve shodě s nimi, bude odpovědně chránit přidělený licenční klíč, Software a jeho obsah proti zneužití.

2.  Nabyvatel licence není oprávněn bez výslovného souhlasu Poskytovatele udělit podlicenci, postoupit licenci či práva k Softwaru nebo jejich výkon, ani Software zpřístupnit jiným způsobem, než jak vyplývá z jeho obvyklého užívání, a to ani osobě, která s ním tvoří koncern ve smyslu ustanovení § 66 obchodního zákoníku. Je zakázáno Software pronajímat, půjčovat nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám jeho užití.

3.  Software může Nabyvatel instalovat a provozovat pouze na tolika osobních počítačích, pro kolik zaplatil licenci a pouze v takové úpravě, v jaké Software zakoupil, resp. v jaké mu byl implementován.

4.  Nabyvatel je povinen neprodleně po zakoupení Software prověřit jeho funkčnost.

5.  Nabyvatel je oprávněn zhotovit jednu záložní kopii Software tuto označit. Smí ji použít pouze k přeinstalování Softwaru.

6.  Nabyvatel je oprávněn odinstalovat Software a nainstalovat jej v jiném zařízení. Tuto operaci nesmí provést s cílem sdílet tuto licenci mezi zařízeními.

7.  V případě poskytnutí aktualizace Software je Nabyvatel povinen zničit veškeré dosavadní kopie Software.

8.  Je zakázáno pořizovat kopie Software (elektronické i jiné, trvalé i přechodné) pro kohokoli pro jakoukoli potřebu, překládat, zpracovávat, upravovat či jinak měnit Software pro sebe nebo pro třetí osoby s těmito výjimkami:

a)  je-li to nezbytné k užití Software pro jeho potřebu v souladu s jeho určením,

b)  jedná-li se o záložní rozmnoženinu, pokud je nutná pro užívání Software.

9.  Je zakázáno provádět zpětnou analýzu Software.

10. Tím nejsou dotčena oprávnění a další omezení Nabyvatele dle § 66 autorského zákona související s nezbytnými úkony při užívání Software.

11. Nabyvatel nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách a postupech, struktuře, algoritmu, použitých metodách, na nichž je Software založen nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití Software, vyjma jejich užití k nezbytnému účelu při provozování Softwaru, tj. k dosažení vzájemného funkčního propojení počítačových programů. Tyto znalosti nesmějí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného počítačového programu podobného Software ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo a obchodní zájmy Poskytovatele. O těchto znalostech je Nabyvatel povinen zachovávat mlčenlivost.

VII. OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI NABYVATELE LICENCE

1.  Poskytovatel spravuje obsah Software zakoupený dle této licence formou aktualizací. Aktualizace je poskytována Nabyvatelům po dobu jednoho roku od zakoupení Software, po té na základě servisní smlouvy, která není součástí těchto licenčních podmínek.

2.  Poskytovatel poskytuje záruku v délce 24 měsíců za funkčnost Software v souladu s dokumentací. Počátkem běhu záruky je  den vydání licenčního klíče Nabyvateli nebo předání a převzetí díla při implementaci Software.

3.  Aktualizace Software nezakládá právo na nový běh záruční lhůty.

4.  Vadou Software není, jestliže Software neplní funkci dle požadavků nebo představ Nabyvatele, pokud tuto funkci nezaručuje dokumentace. Funkčnost Software je zaručena jen na hardware doporučeném v dokumentaci.

5.  Poskytovatel nepřejímá odpovědnost za funkčnost napojení jiných softwarových produktů. Nabyvatel nese všechny náklady spojené s vytvořením komunikačních vazeb, zákaznických uživatelských výstupů a softwarových doplňků a v případě poskytnutí aktualizace Software náklady s jejím přizpůsobením, příp. i s nezbytnou změnou formátů dat v Software.

6.  Odpovědnost z vad Software se řídí přiměřeně ustanoveními o vadách zboží z kupní smlouvy dle obchodního zákoníku.

7.  V případě zjištění vad Software tyto vady neprodleně Nabyvatel reklamuje v místě, kde byl Software zakoupen nebo u Poskytovatele.

8.   Postup při reklamaci:

a) závadu Nabyvatel oznámí elektronickou poštou na adrese reklamace zavináč datapartner tečka cz s podrobným popisem závady a hardwarového vybavení, na němž Software provozuje. Poskytovatel dohodne další postup při reklamaci;

b)  není-li jiná dohoda, doručí Nabyvatel instalační nosiče Software spolu s podrobným popisem závady a podrobným popisem hardwarového vybavení, na němž byl Software instalován, do sídla Poskytovatele nebo Distributorovi, u něhož byl Software zakoupen (je-li to nezbytné, může Vás Poskytovatel/prodejce vyzvat, abyste doručili i hardware, na němž je Software instalován); Poskytovatel, po prověření závady vyrozumí o způsobu vyřízení reklamace

c) Poskytovatel je povinen zahájit práce na odstranění záruční vady bez zbytečného odkladu;

d)  prokáže-li se reklamace jako neoprávněná, Nabyvatel je povinen uhradit všechny náklady Poskytovatele a/nebo Distributora s reklamací spojené, včetně provedených servisních prací dle ceníku Poskytovatele.

e)  Bude-li reklamace vyřízena poskytnutím novější verze Software, nese Nabyvatel všechny náklady na přizpůsobení s tím spojené.

9.  V případě škody vzniklé z vad Software při jeho provozování odpovídá Poskytovatel pouze  v případě přímého vztahu vzniklé škody a vady Softwaru a smluvní pokuta za způsobenou škodu se stanoví do výše pětinásobku zaplacené ceny licence bez DPH (tj. ceny za nákup Software bez ceny služeb) a tuto částku zároveň strany považují za škodu předvídatelnou.

10. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou nesprávným provozováním Software v rozporu s dokumentací.

11. Software není odolný vůči poruchám a není navržen, vyráběn a určen pro opětovný prodej a pro nebezpečná prostředí vyžadující bezchybný provoz, ve kterých by selhání mohlo vést k úmrtí, zranění osob, poškození zdraví nebo vážné hmotné škodě či poškození životního prostředí.  Software je pouze podpůrný nástroj pro usnadnění administrativních, procesních a evidenčních úkonů. Na Software a na Poskytovatele nelze přenášet jakoukoliv a to i částečnou zodpovědnost za činnost Nabyvatele z titulu použití předmětného Software  Poskytovatel se v této věci výslovně zříká veškerých záruk. Poskytovatel  také neodpovídá za návrhy svarů, svařovacích postupů a jejich realizaci nebo jiné škody vzniklé nesprávným používání Software.

IX. PORUŠENÍ LICENČNÍCH PODMÍNEK, ZÁNIK LICENCE

1.  Licenční smlouva a tím i právo Nabyvatele jakkoli dále užívat Software zaniká okamžikem, kdy Nabyvatel:

a)  neoprávněně pořídí rozmnoženinu Software v jakékoli formě, trvalou nebo dočasnou,

b)  provede neoprávněný překlad, zpracování, úpravu či jinou změnu Software, provádí zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci nebo převod ze strojového kódu,

c)  umožní užití Software další osobě, včetně pronájmu a půjčování, nebo jeho zveřejnění,

d)  převede Software na třetí osobu nebo ho umožní třetí osobě využívat s výjimkou prvního právního nástupce,

e)  překročí jakákoliv technická omezení rozsahu licence

f) poruší § 66 autorského zákona jiným způsobem,

g)  neoprávněně využije jakoukoli znalost o myšlenkách a postupech, struktuře, algoritmu nebo použitých metodách, na nichž je Software založen nebo které obsahuje, nebo je sdělí jiné osobě,

h)  provede neregistrovanou instalaci nebo instalaci obcházející tyto licenční podmínky.

2.  Zánikem licenční smlouvy zaniká i licence- tj. právo užívat Software. V případě zániku licenční smlouvy z důvodů uvedených v bodu 1. tohoto článku nemá Nabyvatel nárok na vrácení ceny ani její části.

3.  V případě každého jednotlivého porušení licenčních podmínek nebo autorského zákona způsobem uvedeným v odst. 1. je Nabyvatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši pětinásobku ceny licence bez DPH (tj. ceny za nákup Software bez služeb). Tím není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody.

4.  Zákazy uvedené v b. 1 a smluvní pokuta za každé jejich porušení zůstávají v platnosti i po zániku licenční smlouvy.

5.  V případě zániku licence je Nabyvatel povinen zničit veškeré dosavadní kopie Software.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.  Licenční podmínky k software je oprávněn vydávat pouze Poskytovatel, společnost dataPartner s.r.o.

2.  V případě, že se jedná o domácí užití licence, užívací právo k Software dle licence má pouze osobně její Nabyvatel nebo osoby blízké a to z počítače, kde byla licence instalována. Pokud je Nabyvatelem  právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, užívací právo k Software na základě této licence automaticky získávají všechny osoby zaměstnané v obchodní společnosti Nabyvatele, vždy ale pouze stanoveným a zakoupeným způsobem přístupu k Software.

3.  Software a jeho části, licenční klíč, distribuční číslo, ID instalace, vzory textových dokumentů, obrazové dokumenty není dovoleno jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, reprodukovat, pronajímat, půjčovat, poskytovat za úplatu, zobrazovat na sdílených serverech nebo jinak zveřejňovat, není-li to dodatečně výslovně ujednáno, pod sankcí dle obchodních podmínek Poskytovatele. Porušením těchto autorských práv je zcizitel Poskytovateli odpovědný v plném rozsahu.

4.  Pokud by byla, nebo se stala některá ustanovení této smlouvy neplatná nebo neúčinná, nemá to za následek neplatnost či neúčinnost této smlouvy a ustanovení bude nahrazeno tak, aby co nejblíže odpovídalo smyslu a účelu Licenční podmínky se v ostatním řídí autorským zákonem a obchodním zákoníkem.

5.  Licenční podmínky platí přiměřeně i pro dokumentaci k Software.

6.  Práva a povinnosti z licenčních podmínek přecházejí na právní nástupce stran. V případě zrušení Nabyvatele bez právního zástupce licence zaniká.