WELDING PROCESS

Softwarové řešení pro efektivní řízení svařovacích procesů

 

Jako velký třesk v zaběhlém systému SVAŘOVÁNÍ zapůsobily ve výrobních firmách harmonizované normativní předpisy – „Euronormy“. Pro udržení profesních certifikací je nutno splňovat veškeré požadavky legislativních a normativních předpisů. Provedli jsme za Vás mravenčí práci a zjistili jsme, co která norma vlastně obsahuje.

Chci vyzkoušet ZDARMA

WELDING PROCESS

Softwarové řešení pro efektivní řízení svařovacích procesů

Aplikace Patriot Welding Process zjednodušuje řízení výroby pro jednotlivé zakázky (dokumentace výrobků, normy, materiály, postupy, …), pomáhá při vyplňování formulářů (plán kontrol, plán jakosti, počáteční zkouška typu, výrobní zkouška svarů, deklarace CE, prohlášení o shodě), řízení technologických postupů výroby (evidence dílců výrobku, svarů, výběr kvalifikovaného svářeče, výběr WPS, určení % podílů svarů k doplňkové kontrole). Spravuje databázi svářečů a údaje o jejich kvalifikaci. Eviduje WPQR, WPS – včetně usnadnění jejího založení. Obsahuje tiskové výstupy pro jednotlivé dokumenty a formuláře. Výrazně usnadní tvorbu výrobní průvodky v rozsahu podle zakoupené edice programu, umožní automatické generování návrhu kontrol.

Program má řadu dalších funkcí, které pomáhají zvládat náročnou administrativní činnost a pomůže zajistit, aby záznamy a údaje o svařovacím procesu odpovídaly normativním požadavkům, byly úplné, řádné, kontrolovatelné a auditovatelné.

Systém byl vyvinut na základě povinností vyplývajících zejména z následující legislativy: Zákon č. 22/1997 Sb., NV č. 190/2002 Sb.,ve znění NV č. 251/2003 Sb., NV č. 128/2004 Sb. (89/106/EHS), ČSN EN 1090 – 1 až 3, ČSN EN ISO 3834, ČSN EN ISO 15 607, ČSN EN ISO 15 609-1, ČSN EN ISO 15 614-1, ČSN EN ISO 17637, ČSN EN 473, ČSN EN ISO 14731 (719), ČSN EN 287 – 1, ČSN EN 10013, ISO 383–2/34, ČSN EN ISO 15 614-1; ČSN EN ISO 17637.

Evidence kvalifikací a postupů

Řízení dokumentace (WPSM, WPQR)
Evidence kvalifikací postupu svařování (WPQR) dle normy ČSN ISO 15614 a evidence specifikací svařovacích postupů (WPS) dle ČSN ISO 15609 jsou základními dokumenty řádně vedené svářečské firmy. Program umožňuje založení nové WPS, WPQR, editaci existujících položek, filtrování dle zadaných kritérií a export do externích formátů. Pro každou WPS je možné vytvořit podrobný tiskový výstup.

Předvyplnění formuláře
Formuláře, které jsou nutné vést nebo dodávat k zakázce, jsou připravené se základními předvyplněnými údaji, takže jejich dokončení je velmi jednoduché a uživatelsky příjemné. Program obsahuje Plán zkoušek, Výrobní zkoušku svarů, Deklaraci CE, Prohlášení ES.

Připojení externích dokumentů
K dokumentaci je možné připojit v potřebném rozsahu externí dokumenty, jako jsou fotografie, výkresy, certifikáty, úřední rozhodnutí apod.

Evidence svářečů
Základem je databáze svářečů a jejich certifikátů, včetně upozornění na blížící se termín vypršení platnosti certifikátu. Umožňuje udržovat aktuálnost databáze editacemi, filtrování podle zadané kvalifikace, materiál, polohu svařování apod., export databáze do externích formátů. Propojení s ostatními moduly umožňuje programu nabízet vhodné svářeče pro realizaci konkrétních svarů.

Řízení dokumentace (WPSM, WPQR)
Evidence kvalifikací postupu svařování (WPQR) dle normy ČSN ISO 15614 a evidence specifikací svařovacích postupů (WPS) dle ČSN ISO 15609 jsou základními dokumenty řádně vedené svářečské firmy. Program umožňuje založení nové WPS, WPQR, editaci existujících položek, filtrování dle zadaných kritérií a export do externích formátů. Pro každou WPS je možné vytvořit podrobný tiskový výstup.

Předvyplnění formuláře
Formuláře, které jsou nutné vést nebo dodávat k zakázce, jsou připravené se základními předvyplněnými údaji, takže jejich dokončení je velmi jednoduché a uživatelsky příjemné. Program obsahuje Plán zkoušek, Výrobní zkoušku svarů, Deklaraci CE, Prohlášení ES.

Připojení externích dokumentů
K dokumentaci je možné připojit v potřebném rozsahu externí dokumenty, jako jsou fotografie, výkresy, certifikáty, úřední rozhodnutí apod.

Evidence svářečů
Základem je databáze svářečů a jejich certifikátů, včetně upozornění na blížící se termín vypršení platnosti certifikátu. Umožňuje udržovat aktuálnost databáze editacemi, filtrování podle zadané kvalifikace, materiál, polohu svařování apod., export databáze do externích formátů. Propojení s ostatními moduly umožňuje programu nabízet vhodné svářeče pro realizaci konkrétních svarů.

Vyzkoušejte aplikaci Patriot Welding Process ještě dnes.
Zaregistrujte se a získejte na 30 dní zdarma licenční klíč pro plně funkční aplikaci.

Řízení výroby

Zakázky

Program spravuje databázi zakázek – identifikační údaje, stav, číslo zakázky, zatřídění EXC, specifikaci dokumentace. Jsou evidovány použité normy, materiály, postupy, informace o požadovaných výrobcích a jejich množství, informace o zákazníkovi apod. K zakázce je možné připojit naskenované atesty základního či přídavného materiálu, diplom svářečského dozoru, osvědčení o vizuální kontrole a další podle potřeby uživatele.

Řízení technologického postupu výroby (tpv)

Popisuje, z jakých dílů se výrobek skládá, případně z jakých poddílů se skládají jednotlivé dílce. Pro každý dílec je veden seznam svarů a výkres dílce. Pro každý svar je uvedeno, o jaký typ svaru jde, jaký je použit základní a přídavný materiál, poloha svaru, WPS, tloušťka materiálu a další nezbytné údaje.

Výrobní průvodka

V rozsahu podle zakoupené edice programu program usnadní tvorbu výrobní průvodky a to buď ručně nebo automaticky.

Automatické generování výrobní průvodky a návrh kontrol: Podle zadaných parametrů jednotlivých svarů software z dostupných databází navrhne použití nejvhodnějšího svařovacího postupu (WPS), vybere vhodného kvalifikovaného svářeče, s následnou možností ruční editace a stanoví požadovaný procentuální podíl svarů k doplňkové kontrole (NDT). Umožnuje poloautomaticky určovat požadované zkoušky svarů a evidovat protokoly o zkouškách svarů. Data o jednotlivých svarech je možné exportovat do externích formátů.

Ruční tvorba výrobní průvodky: K řízení technologického postupu výroby napomohou údaje databáze řízení zakázek, řízení kvalifikace a řízení dokumentace. Pro každý svar je nutno ručně vyhledat vhodný postup svařování (WPS) a svářeče, určit podíl svarů k doplňkové NDT kontrole, ručně vyplnit formuláře se všemi potřebnými údaji.