Řízení výroby

Zakázky

Program spravuje databázi zakázek – identifikační údaje, stav, číslo zakázky, zatřídění EXC, specifikaci dokumentace. Jsou evidovány použité normy, materiály, postupy, informace o požadovaných výrobcích a jejich množství, informace o zákazníkovi apod. K zakázce je možné připojit naskenované atesty základního či přídavného materiálu, diplom svářečského dozoru, osvědčení o vizuální kontrole a další podle potřeby uživatele.

Řízení technologického postupu výroby (TPV)

Popisuje, z jakých dílů se výrobek skládá, případně z jakých poddílů se skládají jednotlivé dílce. Pro každý dílec je veden seznam svarů a výkres dílce. Pro každý svar je uvedeno, o jaký typ svaru jde, jaký je použit základní a přídavný materiál, poloha svaru, WPS, tloušťka materiálu a další nezbytné údaje.

Výrobní průvodka

V rozsahu podle zakoupené edice programu program usnadní tvorbu výrobní průvodky a to buď ručně nebo automaticky.

Automatické generování výrobní průvodky a návrh kontrol: Podle zadaných parametrů jednotlivých svarů software z dostupných databází navrhne použití nejvhodnějšího svařovacího postupu (WPS), vybere vhodného kvalifikovaného svářeče, s následnou možností ruční editace a stanoví požadovaný procentuální podíl svarů k doplňkové kontrole (NDT). Umožnuje poloautomaticky určovat požadované zkoušky svarů a evidovat protokoly o zkouškách svarů. Data o jednotlivých svarech je možné exportovat do externích formátů.

Ruční tvorba výrobní průvodky: K řízení technologického postupu výroby napomohou údaje databáze řízení zakázek, řízení kvalifikace a řízení dokumentace. Pro každý svar je nutno ručně vyhledat vhodný postup svařování (WPS) a svářeče, určit podíl svarů k doplňkové NDT kontrole, ručně vyplnit formuláře se všemi potřebnými údaji.